Nowa publikacja LGD Razem dla Radomki – Bądźmy eko w Dolinie Radomki.

Ciągły rozwój technologii pochłania coraz większe zasoby surowców oraz energii. Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci, zużywamy więcej surowców i coraz bardziej niszczymy naturalne środowisko. Jak najszybsze podjęcie zdecydowanych działań w kierunku złagodzenia tego trendu jest konieczne ze względów środowiskowych, społecznych jak i ekonomicznych.

Bądźmy eko w dolinie radomki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą przybliżenia zagadnień związanych z zapobieganiem powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Przybliżamy tematykę związaną z ideą Zero Waste, zasadą 3U, oraz Greenwashingu.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków: Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 17.01.2022 r. do dnia 09.02.2022 r. do godz. 15.00

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)

Zakres tematyczny Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity );

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 233 866,23 euro (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

Przypominamy również, że w dniu 17 stycznia 2022 r. upływa termin zgłoszenia fiszek projektu, za które mogą otrzymać Państwo dodatkowe punkty przy ogólnej ocenie projektu. Termin składania kompletnej dokumentacji wniosku mija w dniu 9 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje nt. prowadzonych naborów mogą Państwo uzyskać w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127 oraz pod nr telefonów 48 38 58 996 oraz 572 361 068. Zgłaszane projekty winne być realizowane przez mieszkańców z obszaru LSR „Razem dla Radomki” tj. na terenie gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – której członkiem jest Mazowsze – tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw i rolników w regionie. Ważne jest, by inicjatywa Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat ekologicznego pożywienia, promowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki jest naszym obowiązkiem. Jednym z działań dotyczących upowszechniania wiedzy jest opracowanie i wydanie publikacji pt. „Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach”. We wrześniu 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze miała miejsce jej autorska premiera. Autorką publikacji jest Pani dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Publikacja dostępna jest on-line pod adresem http://ebook.wdo
linieradomki.pl/pamietam-jak/
oraz na stronie saoradomka.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który został opublikowany w Informatorze Samorzadowym gminy Przytyk.

Podsumowanie konkursu ekologicznego organizowanego przez „Razem dla Radomki”.

Nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł w eko konkursie zorganizowanym przez „Razem dla Radomki” zostały wręczone. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa i Zakrzew:

W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów:

 • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku;
 • II miejsce – Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz;
 • III miejsce – Anna Kosuniak;

W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody:

 • I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech;
 • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka;
 • III miejsce – Gospodarstwo domowe Marka Drabika;

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:

 • I miejsce – Firma CUT – POL Krzysztof Walczak;
 • II miejsce – Firma IMAGE Piotr Walczak;
 • III miejsce – Firma Maciejka Pizza & Caffe Agnieszka Gawin;

Laureatom dziękujemy za zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego, uwzględnienie zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzanie wody oraz wtórne wykorzystywanie odpadów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne ucho dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

Konsekwencją zakończonych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem przeprowadzonych w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki”, było wyłonienie zwycięzcy.

Podczas spotkań dzieci dowiedziały się m.in. o ochronie przed hałasem, jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze. W trakcie zajęć prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia.

Szkołą w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku. Nagrodą w quizie było elektroniczne ucho, które na ręce Elżbiety Religi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku przekazał Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona

Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości polskich miast. O jakich skutkach możemy mówić? Jak wpływa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczyć smog? Co mogą zrobić władze i my sami jako mieszkańcy? Czy jednostka może coś zmienić? Jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na środowisko nas otaczające?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która powstała z myślą, żeby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza, zagłębiając się nie tylko w informacje naukowe, ale także w przepisy prawa uchwalonego w Polsce, zwanymi potocznie ustawą antysmogową oraz rozporządzenia ministra związane z ochroną przed hałasem.

ebook zanieczyszczenie powietrza

Rola i zadania rad pożytku publicznego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie „Rola i zadania rad pożytku publicznego”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) o g. 10 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego (sala na parterze)  przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim działania rad w gminach i powiatach. 

Wykładowcą będzie Andrzej Rybus-Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze m.in.: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

Harmonogram spotkania:

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla dzieci dotyczące ochrony powietrza dobiegły końca.

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.
Łącznie w ramach projektu pn. „Dbajmy o powietrze którym oddychamy” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 292 uczniów klas I-III.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Tematyka, z którą zapoznał dzieci prowadzący spotkania pan Cezary Nowek dotyczyła zagadnień wynikających z uchwały antysmogowej, oraz uchwały dotyczącej obowiązków wynikających z zapisów Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Podczas spotkań dzieci dowiedziały się o ochronie przed hałasem., jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze.

Podczas spotkań prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia. Szkoła w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) zostanie nagrodzona elektronicznym uchem.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia edukacyjne pn. „Po co są potrzebne pszczoły” zakończone.

Odbyło się sześć zajęć edukacyjnych pn. „Po co są potrzebne pszczoły”. Zajęcia skierowane zostały do dzieci szkół podstawowych z klas I-III i dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie w ramach projektu pn. „Rola pszczół w środowisku naturalnym” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 325 uczniów.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków. Przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Uczniowie na zajęciach prowadzonych przez mistrza pszczelarstwa pana Łukasza Murawskiego poznali znaczenie pszczół w przyrodzie. Wspólnie z panem Łukaszem:

 • co się stanie, gdy zabraknie pszczół?
 • znajdowali sposoby pomagania pszczołom w przetrwaniu,
 • wykonali prosty domek dla dzikich pszczół i zapylaczy jednocześnie je poznając.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.