516 lat temu uchwalono w Radomiu konstytucję Nihil Novi

30 maja 1505 r. podczas obrad Sejmu w Radomiu, w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela, uchwalono konstytucję Nihil noviStanowiła ona podstawę funkcjonowania dwuizbowego parlamentu. Jej wprowadzenie uważa się często za początek demokracji szlacheckiej w Królestwie Polskim. Pełna formuła łacińska brzmiała nihil novi sine communi consensu (nic nowego bez powszechnej zgody), co należy rozumieć jako: nie można uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty. Jej nazwę potocznie tłumaczy się jako nic o nas bez nas.

nihil novi

Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską. Król mógł wydawać samodzielne edykty tylko w sprawach miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach górniczych (przykładem późniejszym było rozporządzenie z 2 października 1535 uznające Zwierciadło saskie za prawo obowiązujące w sądach miejskich i wiejskich). Konstytucja Nihil novi unieważniała przywilej mielnicki i w znaczny sposób umacniała pozycję szlacheckiej izby poselskiej.

Jedną z najważniejszych decyzji tego sejmu była zgoda króla Aleksandra Jagiellończyka na wydanie drukiem postanowień sejmu, co miało przyczynić do upowszechnienia prawa i znajomości konstytucji sejmowych wśród szlachty polsko-litewskiej. Ten zbiór praw, przygotowany przez kanclerza Jana Łaskiego, ukazał się jako Commune incliti Poloniae Regni privilegium, lepiej znany jako tzw. Statut Łaskiego (wydane w oficynie Jana Hallera w Krakowie w 1506 r.). Zawierał on zbiór wszystkich aktów prawnych przyjętych od czasów Kazimierza Wielkiego, i walnie przyczynił się do upowszechnienia znajomości prawa w Rzeczypospolitej.

Dzień Europy 2021

Przedstawiając ideę zjednoczonej Europy w 1950 roku, Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych, powiedział: – Europa nie powstanie ani od razu, ani według jednego planu. Będzie powstawała poprzez konkretne osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność.

9 maja - Dzień Unii Europejskiej - Maj - 2021

9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Przedstawiając ideę zjednoczonej Europy w 1950 roku, Robert Schuman, , powiedział: – Europa nie powstanie ani od razu, ani według jednego planu. Będzie powstawała poprzez konkretne osiągnięcia budujące rzeczywistą solidarność.  

Wkładem Polski w budowę tej solidarności było doświadczenie kraju, który przyczynił się do zjednoczenia „starej” i „nowej” Europy. Wprowadził demokrację własnymi siłami i pokazał, jak ten trudny proces przełożyć na sukces gospodarczy. 1 maja 2004 roku, razem z Czechami, Węgrami, Estonią, Litwą, Łotwą, Słowacją, Słowenią, Cyprem oraz Maltą, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Osobowość roku 2020

W konkursie plebiscytowym „Osobowość roku 2020”  organizowanym przez POLSKA TIMES nominację za promowanie regionu i organizację oraz współorganizację licznych projektów integrujących lokalne społeczeństwo.

W kategorii polityka, samorządność i społecznośc lokalna, nominację uzyskał Prezes LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek.

Nominacja ta, to wyróżnienie dla Lokalnej Grupy Działania za realizację z sukcesami wizji LGD „OBSZAR „RAZEM DLA RADOMKI” AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA”.