Zamknięcie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zakrzewie

W dniu 07.06.2019 roku  w publicznym Gimnazjum nr 1 w Zakrzewie odbyła się uroczysta Akademia, na której przypomniano historię tej  placówki oświatowej dokonując symbolicznego zakończenia jej pracy.

Była to doskonała okazja do podziękowania długoletniej Dyrektor Gimnazjum Pani Krystynie Smolińskiej za jej pracę, w związku z odejściem na emeryturę.Prezes LGD „Razem dla Radomki”, Cezary Nowek, dziękując  Pani Krystynie Smolinskiej za lata współpracy, nie tylko jako Dyrektor Gimnazjum, ale również jako Prezes Stowarzyszenia „Brać Sienkiewiczowska”, wręczył pomiątkową statuetkę  „Obywatelskie Grand Prix” LGD „Razem dla Radomki „

Wizyta studyjna Stowarzyszenia Połączonych Gromad Ukrainy Pt. Doświadczenia polskich stowarzyszeń samorządowych

Program Study Tours to Poland jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od lat zajmuje się realizacją wizyt studyjnych do Polski z krajów z Partnerstwa Wschodniego ( m.in. Ukraina, Mołdawia, Gruzja.)

W obecnej wizycie, która odbyła się 05.06.2019 roku, uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Połączonych Gromad (analog naszych gmin) z Ukrainy. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie rozwoju połączonych gromad, działalność edukacyjną i lobbującą dla tych nowych jednostek samorządu terytorialnego. Interesuje ich bardzo działanie lokalnych grup działania, stowarzyszeń samorządowych działających lokalnie, doświadczenia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

LGD „Razem dla Radomki” przygotowało program wizyty pokazujący program LEADER z perspektywy aktywnego działania partnerstwa trójsektorowego tj jednostki samorządu terytorialnego (gminy ) – przedsiębiorcy – organizacje społeczne (NGO) na obszarze działania LGD.

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Raport o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport, tj. do 11 czerwca 2019 roku do godziny 15.30.

Raport
Zgłoszenie do debaty
Lista poparcia