Edukacja ekologiczna lokalnie

Zakończono cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Odbyły się w PSP w Bierwcach w dniu 25.09.2023, PSP w Bielisze w dniu 26.09.2023, PSP we Wsoli w dniu 28.09.2023, PSP w Dąbrówce Podłężnej w dniu 29.09.2023, PSP nr 1 w Przysusze w dniu 03.10.2023 i PSP w Bieniędzicach w dniu 04.10.2023 r.. Łącznie wiedzę nt. ochrony powietrza zdobyło ponad 600 uczniów.

Spotkania przeprowadzone zostały w oparciu o opracowaną przez prowadzącego prezentację. Zawarta w niej tematyka dotyczyła: 

  • szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie;
  • pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.
  • uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek;
  • edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety.

Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń.

Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół ma szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”.

Czyste powietrze w Dolinie Radomki – zajęcia edukacyjne w szkołach

LGD Razem dla Radomki realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Jednym z działań projektu jest przekazaniu wiedzy o obowiązkach wynikających z Uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza, oraz przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych, które zostaną skierowanych do dzieci szkół podstawowych.

Nagrodami dla szkół uczestniczących w zajęciach będzie elektroniczne ucho. Projekt pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”.

Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powie

trza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.

W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata 2021 i 2022 wynika, że na obszarze województwa normy jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu nie były dotrzymywane. Zatem wypełniając ustawowy obowiązek opracowaliśmy projekt aktualizacji POP. Teraz chcemy poznać Twoje zdanie na jego temat.