„Wielka korupcja” za unijne pieniądze? Jak ograniczyć ryzyko dla Polski i UE

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej. Fundusz Odbudowy i Odporności ma pomóc gospodarce europejskiej podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Polska otrzyma ponad 100 mld złotych w formie grantów i będzie mogła skorzystać z pożyczek na preferencyjnych zasadach. Razem z funduszami pochodzącymi z nowego budżetu unijnego, środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stanowić mają koło zamachowe rozwoju gospodarczego Polski w nadchodzących latach.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsze miody z Twojej zagrody”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze miody. Celem Konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produktu.

Konkurs skierowany jest do Pszczelarzy jak i osób amatorsko hodujących pszczoły, których główna siedziba i miejsce wytwarzania produktu znajdują się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego.

Zostaną wybrane najlepsze miody w trzech kategoriach:

 • Miód pszczeli odmianowy,
 • Miód pszczeli wielokwiatowy,
 • Miód pszczeli spadziowy,

W każdej z kategorii można zgłosić jeden produkt. Zgłoszeń należy dokonywać na Formularzu zgłoszeń do konkursu w terminie do 23 sierpnia 2021. Formularze można kierować na adres:

 • Razem dla Radomki
 • Janiszew, ul. Zielona 127
 • 26-652 Zakrzew
 • lub
 • mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl

Formularz zgłoszeń do konkursuPobierz

Regulamin konkursuPobierz

Konkurs ma dwuetapowy przebieg. W pierwszym etapie następuje nadsyłanie zgłoszeń. W drugim etapie następuje ocena przez Komisję konkursową opisanych i dostarczonych przez producentów/hodowców próbek miodów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora, o czym laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe  w postaci węzy pszczelej lub pokarmów pszczelich o łącznej wartości 3 600,00 zł.

Zapraszamy!

Konkurs na najlepsze produkty regionalne i lokalne Doliny Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze produkty regionalne i lokalne obszaru Doliny Radomki.

konkurs potrawy regionalne

Wybrane zostaną najlepsze produkty w czterech kategoriach:

 • dania mięsne i rybne;
 • dania owocowe i warzywne;
 • wyroby piekarnicze i cukiernicze;
 • dania gotowe i potrawy;
 • miody i inne produkty;

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Południowego Mazowsza z terenu powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego: lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne,które wypełnią zgłoszenie, dołączą do niego unikatowy przepis na potrawę/ daniekulinarne.

REGULAMIN KONKURSU dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/konkurs_papryka_2021/3konkurs_2021_regulamin.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod adresem:http://razemdlaradomki.pl/images/produkty2021/formularz_produkty_2021.doc

Celem konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej obszaru Doliny Radomki, wyszukanie produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Doliny Radomki , jak też promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru. Celem naszym jest także zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami i wspieranie lokalnej tożsamości, oraz propagowanie zdrowego odżywiania.

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców którym przyznane zostaną nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu AGD o łącznej wartości 3 750,00 zł.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13sierpnia 2021 r. do siedziby LGD „Razem dla Radomki” drogą pocztową lub mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na potrawę, zdjęcia potrawy/dania na adres: Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew lub na adres e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl z dopiskiem na kopercie/w temacie wiadomości e – mail „Konkurs”. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD.

Zapraszamy do udziału!

LGD Razem dla Radomki zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepsze dania z papryką.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryką.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania jest obszar wiejski Południowego Mazowsza teren powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego:. Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

 • I danie gorące z papryką,
 • II danie zimne z papryka,
 • III przetwory (i nalewki) z papryką.

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy, pracochłonność wykonania potrawy, nowatorski i nowoczesny charakter potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną nagrody w postaci bonów do realizacji w sklepie RTV/AGD.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl lub lgd@razemdlaradomki.pl. Na zgłoszenia czekamy do 13.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora.

Więcej informacji, wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo tu:

REGULAMIN KONKURSU dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/konkurs_papryka_2021/3konkurs_2021_regulamin.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod adresem:http://razemdlaradomki.pl/images/konkurs_papryka_2021/2konkurs_2021_formularz.doc

Pamiętam jak… Krótka opowieść o lokalnych smakach

To projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Pamiętam jak… Krótka opowieść o lokalnych smakach.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ”Razem dla Radomki” .

Przez dziedzictwo kulinarne rozumieć można produkty żywnościowe i potrawy, charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, tradycyjnymi sposobami przyrządzania i wytwarzania sięgającymi często odległej historii. Produkty te wytwarzane są głównie w małej skali przy wykorzystaniu specyficznych umiejętności i technologii, a także związane są z określonym obszarem geograficznym. Nie tylko środowisko geograficzne, czyli pierwotne warunki naturalne lub modyfikowane przez człowieka, wpływały na kształtowanie się zwyczajów i specyfiki związanej z pożywieniem.

Ogromną role odegrały także czynniki kulturowe takie jak wierzenia, kult czy religia, wprowadzająca posty i umartwienia i wiele innych ograniczeń, zakazów czy nakazów, począwszy od zjawiska tabu szeroko rozpowszechnionego w wielu społecznościach pierwotnych, a kończąc na skomplikowanych systemach. Największą zaletą kuchni tradycyjnej do około końca XIX wieku było to, że opierała się ona na wykorzystaniu, mówiąc językiem współczesnym, zdrowej, ekologicznej żywności. Wody były czyste, a udział w procesach technologicznych substancji chemicznych znikomy. Na tradycje kulinarne mają wpływ warunki naturalne czyli miejsce, gdzie żywność jest produkowana, a także sposób jej wytwarzania.

LGD Razem dla Radomki liderem wśród lokalnych grup działania z Mazowsza. Podpisaliśmy umowy na realizację 6 nowych projektów!

LGD Razem dla Radomki

W dniu 18 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Radomiu nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zawarło umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w 2021 roku. Umowy zostały zawarte przez Prezesa Stowarzyszenia Cezarego Nowka oraz Wicemarszałka Województwa Rafała Rajkowskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Kazimierza Porębskiego.

Warto zaznaczyć, iż kolejny rok z rzędu – jesteśmy na pierwszym miejscu wśród lokalnych grup działania z Mazowsza pod względem ilości projektów, które otrzymały wsparcie w konkursach ogłaszanych przez Samorząd Mazowsza. Dodatkowo jesteśmy również na 1 miejscu jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie organizacje pozarządowe z terenu południa Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy za pozytywną ocenę naszych inicjatyw i wsparcie. Oprócz 5 projektów, wybranych do realizacji przez Samorząd Województwa dla których zawarliśmy dziś umowy – zostało jeszcze kilka innych inicjatyw, o których informować będziemy po zawarciu porozumień. Dodatkowo wczoraj – zawarliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę dotyczącą realizacji 6 projektu pn. Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną.

Wśród podpisanych umów w dniu dzisiejszym znalazły się następujące inicjatywy:

 • Liderzy Społeczności Lokalnych. Kwota wsparcia: 44 428,16 zł.
 • Działalność LGD Razem dla Radomki w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Kwota wsparcia 41 400,00 zł.
 • Rola pszczół w środowisku naturalnym. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
 • Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
 • Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach. Kwota wsparcia 10 000,00 zł. (projekt realizowany jako partnerski z Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka)
 • Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. Kwota wsparcia 200 000,00 zł

Walne Zgromadzenie Członków LGD Razem dla Radomki Cezary Adam Nowek – Prezesem LGD na kadencję 2021-2025

 Cezary Nowek Prezesem LGD

Jednogłośnie przyjęte absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośny wybór władz Stowarzyszenia na lata 2021-2025 w tym na kolejną kadencję Prezesa – Cezarego Adama Nowka to najważniejsze z uchwał zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2021 roku w Słowikowie – Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

516 lat temu uchwalono w Radomiu konstytucję Nihil Novi

30 maja 1505 r. podczas obrad Sejmu w Radomiu, w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela, uchwalono konstytucję Nihil noviStanowiła ona podstawę funkcjonowania dwuizbowego parlamentu. Jej wprowadzenie uważa się często za początek demokracji szlacheckiej w Królestwie Polskim. Pełna formuła łacińska brzmiała nihil novi sine communi consensu (nic nowego bez powszechnej zgody), co należy rozumieć jako: nie można uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny interes szlachty. Jej nazwę potocznie tłumaczy się jako nic o nas bez nas.

nihil novi

Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską. Król mógł wydawać samodzielne edykty tylko w sprawach miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach górniczych (przykładem późniejszym było rozporządzenie z 2 października 1535 uznające Zwierciadło saskie za prawo obowiązujące w sądach miejskich i wiejskich). Konstytucja Nihil novi unieważniała przywilej mielnicki i w znaczny sposób umacniała pozycję szlacheckiej izby poselskiej.

Jedną z najważniejszych decyzji tego sejmu była zgoda króla Aleksandra Jagiellończyka na wydanie drukiem postanowień sejmu, co miało przyczynić do upowszechnienia prawa i znajomości konstytucji sejmowych wśród szlachty polsko-litewskiej. Ten zbiór praw, przygotowany przez kanclerza Jana Łaskiego, ukazał się jako Commune incliti Poloniae Regni privilegium, lepiej znany jako tzw. Statut Łaskiego (wydane w oficynie Jana Hallera w Krakowie w 1506 r.). Zawierał on zbiór wszystkich aktów prawnych przyjętych od czasów Kazimierza Wielkiego, i walnie przyczynił się do upowszechnienia znajomości prawa w Rzeczypospolitej.