Ecoprojekt w Dolinie Radomki

LGD Razem dla Radomki zachęca wszystkich mieszkańców Doliny Radomki do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o nasze środowisko poprzez ekologiczne ogrzewanie. To nie tylko sposób na spełnienie nowych norm prawnych, ale także wyraz naszej troski o czyste powietrze i zdrową przyszłość naszego regionu. Działajmy razem na rzecz „Czystego powietrza w Dolinie Radomki”!

Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

 • najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,
 • najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,
 • lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,
 • najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,
 • animatora kultury.

Konkurs realizowany w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

Papryka przytycka wyróżnikiem turystyki kulinarnej Doliny Radomki. Relacja z inicjatywy dofinansowanej przez LGD „Razem dla Radomki”

Celem realizacji projektu była promocja dziedzictwa kulturowego obszaru i marki obszaru południowej części województwa Mazowieckiego, w tym gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew w oparciu o produkt budujący rozwój turystyki kulinarnej obszaru – paprykę przytycką.

W ramach realizacji projektu Przeprowadzono konkurs kulinarny na najlepsze danie z papryką. Konkurs miał otwarty charakter i skierowany został do wszystkich mieszkańców południowej części województwa Mazowieckiego, w tym gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, przedmiotem konkursu była promocja dań z papryką. Konkurs był zaproszeniem do zaprezentowania potraw sporządzonych w oparciu o produkt tradycyjny Paprykę Przytycką, jednakże w nowoczesnym i nowatorskim wydaniu.

Konkurs służył także upowszechnianiu turystyki kulinarnej w oparciu o produkt tradycyjny jakim jest Papryka Przytycka.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2022

Na podstawie klasyfikacji stref województwa mazowieckiego za rok 2022 stwierdzono potrzebę realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi w trzech strefach województwa mazowieckiego:

 • aglomeracji warszawskiej – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,
 • mieście Radom – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,
 • strefie mazowieckiej – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Największym problemem w skali województwa mazowieckiego są podwyższone stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie wartości stężeń tego zanieczyszczenia rejestrowano w okresach grzewczych (styczeń-marzec, październik-grudzień). Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 zarejestrowano w 2022 r. na połowie stacji pomiarowych w województwie mazowieckim. Główną przyczyną przekroczeń była emisja pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków.

Źródło: powietrze.gios.gov.pl

Edukacja ekologiczna lokalnie

Zakończono cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego z podziałem na grupy: uczniowie kl. I-IV i uczniowie klas V-VIII. Odbyły się w PSP w Bierwcach w dniu 25.09.2023, PSP w Bielisze w dniu 26.09.2023, PSP we Wsoli w dniu 28.09.2023, PSP w Dąbrówce Podłężnej w dniu 29.09.2023, PSP nr 1 w Przysusze w dniu 03.10.2023 i PSP w Bieniędzicach w dniu 04.10.2023 r.. Łącznie wiedzę nt. ochrony powietrza zdobyło ponad 600 uczniów.

Spotkania przeprowadzone zostały w oparciu o opracowaną przez prowadzącego prezentację. Zawarta w niej tematyka dotyczyła: 

 • szkodliwego działania zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie;
 • pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.
 • uświadomieniu, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek;
 • edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która dostarcza wiedzy na temat wpływu codziennych wyborów na przyszłość naszej Planety.

Działania te mamy nadzieję pomogą uświadomić, że poprzez zmianę nawyków i sposobu myślenia, wpływamy nie tylko na nasze otoczenie, ale także na klimat oraz przyszłość naszą i następnych pokoleń.

Po zakończonym spotkaniu edukacyjnym dzieci/młodzież szkolna otrzymała polecenie wykonania/przygotowania plakatów dotyczących ochrony środowiska. Pięć szkół ma szansę na wygranie monitorów interaktywnych 65”.

Czyste powietrze w Dolinie Radomki – zajęcia edukacyjne w szkołach

LGD Razem dla Radomki realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Jednym z działań projektu jest przekazaniu wiedzy o obowiązkach wynikających z Uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza, oraz przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych, które zostaną skierowanych do dzieci szkół podstawowych.

Nagrodami dla szkół uczestniczących w zajęciach będzie elektroniczne ucho. Projekt pn. „Czyste powietrze w Dolinie Radomki” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”.

Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powie

trza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.

W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata 2021 i 2022 wynika, że na obszarze województwa normy jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu nie były dotrzymywane. Zatem wypełniając ustawowy obowiązek opracowaliśmy projekt aktualizacji POP. Teraz chcemy poznać Twoje zdanie na jego temat.