Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zrealizowało inicjatywę pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza.

Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery.

Dlatego w ramach projektu przeprowadziliśmy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
A jednym z takich działań było opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjno-edukacyjnej zawierającej informacje dot.:

  • wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka;
  • skutków zdrowotnych i chorób powodowanych zanieczyszczonym powietrzem;
  • jak możemy wpływać na jakość powietrza;