Wizyta studyjna Stowarzyszenia Połączonych Gromad Ukrainy Pt. Doświadczenia polskich stowarzyszeń samorządowych

Program Study Tours to Poland jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od lat zajmuje się realizacją wizyt studyjnych do Polski z krajów z Partnerstwa Wschodniego ( m.in. Ukraina, Mołdawia, Gruzja.)

W obecnej wizycie, która odbyła się 05.06.2019 roku, uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Połączonych Gromad (analog naszych gmin) z Ukrainy. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie rozwoju połączonych gromad, działalność edukacyjną i lobbującą dla tych nowych jednostek samorządu terytorialnego. Interesuje ich bardzo działanie lokalnych grup działania, stowarzyszeń samorządowych działających lokalnie, doświadczenia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

LGD „Razem dla Radomki” przygotowało program wizyty pokazujący program LEADER z perspektywy aktywnego działania partnerstwa trójsektorowego tj jednostki samorządu terytorialnego (gminy ) – przedsiębiorcy – organizacje społeczne (NGO) na obszarze działania LGD.

Otwarcie Multicentrum w Milejowicach

4 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego, które stanowi wyposażenie dla utworzonego w Domu Ludowym w Milejowicach – Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli władz Gminy Zakrzew – Wójt Gminy Leszek Margas, członkowie Rady Gminy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Wiceprezes Zarządu Wojciech Wrzecion oraz pracownicy Biura LGD.

Multicentrum to miejsce przygotowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” przy współpracy z Gminą Zakrzew. Zostało ono doposażone w 4 zestawy komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem i pakietem Microsoft Office, w komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i licencją Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor.

W Multicentrum organizowane będą inicjatywy szkoleniowo-doradcze, działania animacyjne, dlatego w ramach realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” projektu dokonano zakupu odpowiedniego sprzętu, aby miejsce to było użyteczne dla mieszkańców gmin, w szczególności dla realizowania zaplanowanych w projekcie działań.

Raport o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2018 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport, tj. do 11 czerwca 2019 roku do godziny 15.30.

Raport
Zgłoszenie do debaty
Lista poparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków: Powołanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

lgd razem dla radomki

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie tematycznym:

Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 30.05.2019 r. do dnia 13.06.2019 r. do godz. 15.00.

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 500 000,00 zł.

„Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi”

W miesiącu grudniu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zakończyło realizację kolejnego zadania publicznego pn. „Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi”.  Był to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa ta stanowi kontynuację przez SAO „Radomka” i przez LGD „Razem dla Radomki” kierunku działań w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnych, w tym w szczególności Papryki Przytyckiej, lokalnych i ich producentów z terenu Południowego Mazowsza, a w tym upowszechnienie produktów tradycyjnych i lokalnych, oraz dbanie o rozwój dziedzictwa kulinarnego tego terenu.

Projekt skierowany był do mieszkańców – producenci żywności, rolników, przetwórców, restauratorów, właścicieli obiektów gastronomicznych, wszystkich mieszkańców Doliny Radomki, samorządów, Koła Gospodyń Wiejskich,. Projekt realizowany był w okresie: od 08.10.2018 do 31.12.2018 r..

„Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci”

W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zakończyło realizację zadania publicznego pn. „Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci”. Był to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie 16 i 17 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywa ta stanowi podjęcie przez SAO „Radomka” i kontynuację przez LGD „Razem dla Radomki” kierunku działań w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.